Typové projekty rodinných domov

Popis

Typové projekty sú hotové projekty rodinných domov. Veľkým rozdielom oproti štandartným katalógovým projektom je to, že projekty dodávame kompletné, vrátane situácie osadenia stavby a projektov prípojok. Ako podklad pre vypracovanie osadenia stavby potrebujeme:

 • Územné rozhodnutie
 • Ak na danú lokalitu prebehlo územné konanie je nutné rešpektovať jeho regulatívy a usmernenia.
 • Geometrický plán parcely
 • Podklad o tvare a rozmeroch stavebného pozemku, kde sú zakreslené trasy inžinierských sietí v blízkosti staveniska. Z plánu musí byť zrejmé číslo stavebnej parcely a čísla všetkých susedných parciel.
 • Fotodokumentáciu
 • Fotky stavebného pozemku susedných stavieb a znakov inžinierských sietí (elektrické vedenie, zemné uzávery, hydranty, kanalizačné poklopy...)
 • Výškopisné zameranie
 • V prípade svahovitého pozemku je nevyhnutné výškopisné zameranie staveniska prístupovej cesty a okolia. Ak je pozemok rovný je možné výškopisné zameranie vynechať.
 • Ostatné
 • po dodaní prvotných podkladov bude zvážená potreba dodania ďalších resp. prídeme na osobnú obhliadku staveniska.

  Obsah a rozsah projektu


  Projekt je štandartne dodaný v 5 tich vyhotoveniach. Každá sada obsahuje projektove časti:
 • ARCHITEKTÚRA
 • Obsahuje technickú správu s výkazom materiálu a prvkov(tehly, drevo, krytina, okná, dvere, klampiarske, zámočnícke výrobky...); energetický posudok stavby; projekt požiarnej ochrany, situáciu; výkresy: základov, pôdorysy podlaží, krovu, strechy, zvislé rezy, pohľady,...
 • STATIKA
 • Obsahuje technickú správu a statické posúdenie, výkresy tvaru, kladačské plány stropov, výkresy výstuže, prekladov, vencov... vrátane výkazu výstuže.
 • ELEKTROINŠTALÁCIA
 • Obsahuje technickú správu, situáciu pripojenia, pôdorysy podlaží, výkresy riešenia ochrany pred bleskom, schémy rozvádzačov...
 • PLYNOINŠTALÁCIE
 • Obsahuje technickú správu, situáciu pripojenia, výkresy vnútorných rozvodov plynu,...
 • ZDRAVOTECHNIKA
 • Obsahuje technickú správu, situáciu pripojenia, výkresy vnútorných rozvodov vody a kanalizácie,...
 • VYKUROVANIE
 • Obsahuje technickú správu, výkresy rozvodov vykurovania, rozmiestnenia a dimenzie vykurovacích telies...

  Čas dodania

  Vzhľadom nato, že ku každej stavbe je nutné vypracovať situáciu osadenia a projekty prípojok čas potrebný na dodanie projektu sa pohybuje od 2 do max 4 týždňov. O čase dodania budete dopredu informovaný.

  Cena

  Cena za je uvedená pri každom projekte. Pri objednaní je potrebné uhradenie zálohy vo výške 30% z ceny projektu. V pripade že budú na projekte požadované zmeny, určíme cenu na základe rozsahu požadovaných zmien.

  Zmeny na projekte

  Zmeny niesú problém. Povedzte čo by ste chceli zmeniť, posudíme to a v prípade dohody zapracujeme do projektu. Rozsah zmien ma samozrejme vplyv na čas dodania a cenu projektu.